Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan ondernemers
END TO END PACKAGING te Berkel-Enschot

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
1.1 Verkoper: de ondernemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de koop van verpakkingsmaterialen en/of verpakkingsmachines;
1.2 Koper: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper

Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de verkoper en koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voorzover zij deel uitmaken van de voorwaarden van de verkoper.

Artikel 3. Offertes
Alle offertes geschieden in enigerlei schriftelijke vorm en zijn geldig gedurende tien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Verkoper is slechts gebonden aan offertes indien de aanvaarding hiervan door de koper, schriftelijk binnen tien dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege alsmede warehouse-, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. Offertes gelden niet voor nabestellingen. Verkoper kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en naar maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Overeenkomst
Door tijdige aanvaarding van de koper van het aanbod van de verkoper komt de overeenkomst tot stand. De verkoper zal in enigerlei schriftelijke vorm een orderbevestiging aan de koper uitreiken. Tenzij uit een schriftelijke mededeling van de koper, door de verkoper te ontvangen binnen 2 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging, het tegendeel blijkt geldt de tekst van de opdrachtbevestiging als tussen partijen bindend aangaande datgene wat tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5. Levering
Levertijden genoemd in de offertes en/of orderbevestigingen van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding en schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Geleverde verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines blijven het onvervreemdbaar eigendom van de verkoper totdat de koper, uit welke hoofde dan ook, niets meer verschuldigd is aan de verkoper. De koper is niet bevoegd het geleverde te bezwaren of te vervreemden, alvorens betaling volledig heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Garantie
De garantie van de verkoper op verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines welke niet door hem zijn geproduceerd, is beperkt tot de aansprakelijkheid, zoals die door de leveranciers/producenten van die verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines volgens hun garantiebepalingen wordt aanvaard. Daarnaast geeft verkoper geen garantie voor gebreken welke zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Artikel 8. Betalingen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen moet betaling geschieden a contant bij oplevering, dan wel binnen veertien dagen na factuurdatum, ongeacht eventuele reclames. Bij niet tijdige betaling is de koper zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, over het achterstallige bedrag een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele vergoeding, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Indien de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan de contractuele rente op enig moment is de koper de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de verkoper gerechtigd om, indien de koper met tijdige betaling in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts- en andere voor inning redelijkerwijs noodzakelijke kosten. De incassokosten worden gebaseerd op het rapport Voorwerk II, met een minimum van € 250,00 een en ander exclusief BTW. Indien de koper de opdracht annuleert is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper kan aantonen dat zijn schade groter is.

Artikel 9. Toleranties
Ten aanzien van de geleverde hoeveelheid, gramgewichten, dikte, formaat en kleur geldt dat de tolerantiebepalingen, zoals die door de toeleverancier van de verkoper worden gehanteerd, bepalend zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien END TO END PACKAGING aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,- ( zegge: vijfduizend euro ). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van END TO END PACKAGING in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, te vermeerderen met ons eigen risico onder die verzekering.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van END TO END PACKAGING aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ons toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van END TO END PACKAGING of onze medewerkers.

Artikel 11. Force majeur
11.1 Omstandigheden, die de productie, de levering of de verzending aan ons of aan de koper verhinderen, bemoeilijken of vertragen, wegens omstandigheden die ons niet kunnen worden toegerekend, daaronder begrepen staking van of uitsluitend, gebrek aan werkkrachten, zowel in als buiten ons bedrijf, gebrek aan passende vervoermiddelen, stremming in het verkeer te land, te water of in de lucht, wanprestatie van onze toeleverancier(s), vervoerder(s) of andere door ons ingeschakelde derden, en alle andere onheilen van welke aard dan ook, ontheffen ons van onze verplichtingen, voortkomend uit de aangegane overeenkomst met de koper of schort de nakoming daarvan op, zonder dat wij verplicht zijn terzake enige schadevergoeding te betalen.
11.2 Onverminderd het overige, in deze voorwaarden terzake bepaalde zijn wij voor schade slechts aansprakelijk, indien de koper bewijst dat die schade het gevolg is van onze opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt door fouten van derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 12. Nederlands recht
Op alle overeenkomsten die tussen verkoper en koper tot stand komen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele, uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.

Artikel 13. Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.