Privacyreglement END TO END PACKAGING


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van END TO END PACKAGING registreert;

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

END TO END PACKAGING mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft END TO END PACKAGING de plicht om haar klanten, leveranciers en zakelijke relaties:
 
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door END TO END PACKAGING worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

END TO END PACKAGING vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft END TO END PACKAGING in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens END TO END PACKAGING expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die END TO END PACKAGING gebruikt en het doel van het gebruik

END TO END PACKAGING verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van END TO END PACKAGING, als u een leverancier wordt of bent van END TO END PACKAGING, als u een zakelijke relatie wordt of bent van END TO END PACKAGING, als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van END TO END PACKAGING of als u via het contactformulier contact met ons opneemt.

END TO END PACKAGING verzamelt van klanten naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Van leveranciers verzamelt END TO END PACKAGING naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Van zakelijke relaties verzamelt END TO END PACKAGING naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
 
 • de overeenkomst die klanten of leveranciers met END TO END PACKAGING sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief).

IP-adressen/cookies

END TO END PACKAGING houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen mij in staat om:
 
 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u mijn website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u mijn website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie mijn cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. END TO END PACKAGING heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt END TO END PACKAGING door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

END TO END PACKAGING verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de END TO END PACKAGING-organisatie, tenzij:
 
 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die END TO END PACKAGING met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

END TO END PACKAGING verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor END TO END PACKAGING worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door END TO END PACKAGING beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor END TO END PACKAGING om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor END TO END PACKAGING ten aanzien van alle aan END TO END PACKAGING verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door END TO END PACKAGING overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. END TO END PACKAGING bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal END TO END PACKAGING zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
 
 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@endtoendpackaging.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van END TO END PACKAGING.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met END TO END PACKAGING en probeert END TO END PACKAGING er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door END TO END PACKAGING? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal END TO END PACKAGING ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van END TO END PACKAGING.

Privacyreglement END TO END PACKAGING versie september 2018